Salgsvilkår

1. AVTALENS GYLDIGHET

Med mindre annen skriftlig avtale foreligger, vil dette være gjeldende avtale mellom Raceservices AS (heretter omtalt som arrangøren) og kunde (heretter omtalt som kunde). For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om pakkereiser for de reiser som omfattes av loven.

2. BESTILLING

Når bestiller mottar ordrebekreftelse fra arrangøren anses denne for akseptert med mindre bestiller innen 2 døgn gir skriftlig beskjed til arrangør om mangler eller feil ved bestillingen.

3. BETALINGSVILKÅR

Ved bestilling faktureres 30 % av den totale prisen med 7 dagers forfall.
Restbeløp forfaller 30 dager før arrangementet. Er reisen bestilt mindre enn 60 dager før start faktureres hele beløpet ved bestilling.

4. AVBESTILLINGSVILKÅR

  • Ved avbestilling inntil 90 dager før dato gis full refusjon.
  • Ved avbestilling mellom 89- 60 dager før dato gis 50 % refusjon.
  • Ved avbestilling 59-30 dager eller mindre før dato gis 30% refusjon.
  • Ved mindre enn 30 dager før reisens start gis ingen refusjon med mindre plassen blir videresolgt til ny kunde. I så fall gis 50% refusjon. Salg av plasser som er ledig gir ikke denne rettigheten, og punktet slår kun inn der turen er fullbooket når avbestillingen foretas.
 

Kun skriftlig avbestilling er gjeldende, sendes på e-post: post@boardcamp.no. Rabatter eller andre goder som kunde har fått som en følge av sin bestilling bortfaller ved avbestilling, med mindre kunden allerede har fått denne. Rabatter som er gitt ifm påmelding bortfaller, og ved avbestilling vil dette ikke kunne medføre utbetaling fra arrangør. 

Det vil ikke bli gitt refusjon ved gjenglemt pass, førerkort eller sykdom eller annet som er kundens ansvar. Vi anbefaler våre kunder på det sterkeste å ha reiseforsikring.

5. Avlysning

Arrangør forbeholder seg retten å avlyse arrangementer ved for liten påmelding, eller hvis det inntreffer spesielle omstendigheter som vanskeliggjør gjennomføring. Det vil ikke bli gitt refusjon ved forhold som ligger utenfor vår kontroll. Eksempler på dette kan være, men er ikke utelukket til offentlige påbud og forbud, kanselleringer i transporttilbud, streik, naturkatastrofer og ekstraordinære værforbehold. 

5. FLYBILLETTER

For flybilletter kjøpt gjennom arrangør gjelder flyselskapets betingelser. Avbestillingsretten begrenses i den grad arrangørens avbestillingsrett er begrenset overfor annen kontraktør.

6. PROGRAMENDRINGER

Det kan forekomme dager med dårlig vær/svært brå skifte av værforhold eller andre uforutsette hendelser som gjør gjennomføring av planlagt aktivitet vanskelig å gjennomføre. Dette kan medføre at vi av sikkerhetsmessige grunner må endre på programmet til beste for deltagerne. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser eller værforhold gjør det nødvendig å endre programmet, vil dette ikke påvirke aktivitetens pris. Gjestens sikkerhet vil alltid være første prioritet.

7. DELTAGERENS ANSVAR

Kunden er selv ansvarlig for å følge generelle trivselsregler. Disse er tilgjengelig på vår hjemmeside.  Ved brudd på disse på en slik måte at kunden ikke lengre kan følge opplegget er det kunden og foresatte som har ansvaret for å sørge for hjemreise for kunde både praktisk og økonomisk. Deltakere vil bli ivaretatt av arrangør, i rimelig tid, i påvente av hjemreise.
Gebyrer eller kostnader som deltaker påfører arrangøren ovenfor 3. part må dekkes av deltaker. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrenset til skader på eiendom eller kjøretøy, forsøpling og tilgrising. 

Deltakere plikter å benytte sikkerhetsutstyr som feks bilbelter og hjelm. Det anmodes på det sterkeste å også bruke ryggskinne når man kjører i skianlegg.

Dersom det er nødvendig å ekstraordinært tilrettelegge for hjemtransport av deltaker pga brudd på regelverk eller andre forhold, må dette bekostes av deltaker/ foresatte. Dersom dette må foretas av arrangør vil det faktureres for medgått tid og kostnader for dette.

Grupper legges opp ut fra hvordan nivå og ambisjonsnivå du har oppgitt. Med mindre annet er sagt, er det ingen gruppe for nybegynnere. Deltaker har ansvar for å oppgi informasjon som er korrekt. Dersom deltakers nivå er helt annet enn oppgitt kan arrangør bytte deltaker mellom grupper eller i ytterste konsekvens måtte utelate deltaker fra gruppeaktiviteter i bakken for gruppas beste.

Med mindre annet er spesifikt oppgitt er det deltakers ansvar å ha forsikring som dekker både skader under aktivitet, skader eller tap av utstyr eller annen skade av noen art. Arrangør er ikke ansvarlige for skader som oppstår på hverken gjenstand eller person ifm hverken organiserte eller uorganiserte aktiviteter deltaker deltar på i arrangørs regi med mindre arrangør har opptrådt grovt uforsvarlig eller forsettelig. Arrangør forbeholder seg retten til å  stoppe aktivitet som etter vår vurdering er farlig og gir stor risiko for skade. 

8. REKLAMASJON

Dersom kunden påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med arrangør ved første anledning. Dersom mangelen ikke lar seg rette og bestiller ønsker å reklamere, må dette skje snarest mulig etter arrangementets avslutning. Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 14 dager etter dato for booket aktivitet/overnatting/leie. Forhold av praktisk art som mangler i renhold eller andre forhold må tas opp med arrangør i rimelig tid etter det oppdages, slik at arrangør kan løse opp i problemet. Ethvert søksmål mot arrangør reguleres av norsk rett.

9. Endring eller bortfall av aktiviteter pga vær eller teknisk svikt

Arrangør er ikke ansvarlig for endring eller avlysing av aktiviteter som følge av vær, teknisk svikt eller andre uforutsette hindringer. Eksempler på dette kan være, men er ikke begrenset til:
 – Teknisk svikt på kjøretøy
 – Stengte veier som det ikke var mulig å forutsi
 – Feil på heisanlegg
 – Akutt sykdom hos trenere og annet støttepersonell
 – Bortfall av eller reduksjon i tjenestetilbudet hos 3. parts leverandører
 – Annen plutselig årsak

Arrangør kan likevel holdes ansvarlig dersom informasjonen var kjent for arrangør i tide til at forholdet kunne vært ordnet, eller at arrangør har utvist grov uaktsomhet. Ved situasjoner som nevnt i dette punkt vil arrangør så forsøke å gi et best mulig tilbud til deltaker ut fra hva som er mulig i situasjonen.

12. TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER

Arrangør tar forbehold om feil i markedsmateriell og forbeholder seg retten til å justere priser og vilkår uten foregående varsel.